Van de fractievoorzitter

 

Van de fractievoorzitter, nieuwsbrief april 2022

De campagne en het resultaat gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Nadat tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) op 5 mei 2021 afspraken zijn gemaakt over het instellen van de kandidaatsstellingcommissie, de programmacommissie en de campagnecommissie is er veel werk verricht.

Op voordracht van de kandidaatstellingscommissie is de kandidatenlijst PvdA Hardenberg tijdens de ALV van 24 oktober 2021 vastgesteld. Ook zijn tijdens deze ALV het programma en het werkplan voor de campagne vastgesteld.

Vervolgens is de campagnecommissie erg druk geweest met allerlei zaken.

Tot de dag van de verkiezingen was het aanpoten. Het was een intensieve en leerzame tijd. 

Op basis van het programma is een flyer gemaakt. Voor het schrijven van de flyer hebben we samengewerkt met Jorinde Brink van het bureau “JorindeSchrijft” en ontwerper Jan Ekkelenkamp van het bureau “Jan Ontwerpt”

Het schrijven van de teksten voor de flyer, voor de 7 berichten die in de Toren hebben gestaan en het maken van de berichten voor Facebook en Instagram was enerverend en vooral mooi om te zien hoe we hebben samengewerkt. Het maakte ons scherp en voorbereid.

Het bestuur wil dan ook graag alle mensen die hebben bijgedragen aan de campagne hartelijk bedanken.

Met ons thema “Eerlijke kansen” hebben we in de flyer, met de berichten in de Toren en op Facebook en Instagram onze uitgangspunten weergegeven.

Onze Partij van de Arbeid is een sociaaldemocratische partij voor alle mensen.

Vooral zij, die het moeilijk hebben en zonder hulp onvoldoende deel kunnen nemen aan onze samenleving, kunnen rekenen op de steun van de PvdA. Samenleven doe je samen en niet alleen!!

Ondanks al onze inspanningen hebben we een zetel verloren. Daar balen we enorm van. Vergeleken met de verkiezingen in 2018 hebben we 0,4% minder stemmen gehaald en dat betekent geen restzetel.

Wat vooral ook jammer is, is dat 45% van de mensen die mogen kiezen in onze gemeente, niet hebben gestemd.

Voor de PvdA-fractie betekent dit dat we de komende jaren opnieuw het vertrouwen van onze burgers, kiezers moeten terugwinnen; we moeten duidelijk maken wat we doen, wat daarvan de resultaten zijn en daarbij willen we zoveel mogelijk de samenleving bij ons werk betrekken.

We maken een strategisch plan waarin we dit nader gaan uitwerken.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst van raad op 29 maart jl. werd afscheid genomen van onze raadsleden Rein Jonkhans en Erika Kloekhorst-Kloekhorst. Rein werd tijdens deze bijeenkomst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Afdelingsvoorzitter Cees Uri heeft namens het bestuur op deze avond Rein en Erika hartelijk bedankt voor hun inzet en het vele werk dat zij hebben verricht. Gilberd Hofsink, die Erika wegens ziekte een jaar heeft vervangen in de gemeenteraad hebben we bedankt tijdens onze eerste fractievergadering op 31 maart jl.

Op 30 maart jl. zijn Gert Luisman is Arsanio Wiet, welke laatste met voorkeurstemmen is gekozen, geïnstalleerd als raadslid.

Tijdens de raadsvergadering op 4 april jl. heeft Gert als nieuwe fractievoorzitter aangegeven dat we als kleine partij in deze Raad ons kunnen voorstellen deel uit te maken van de coalitie of oppositie.

Verder heeft hij aangegeven dat de afgelopen jaren de PvdA deel uit heeft mogen maken van de coalitie en dat is ons goed bevallen.

Als nu nòg kleinere partij past ons enige bescheidenheid. Maar als de PvdA wordt gevraagd, maken we, bij een aanvaardbaar onderhandelingsresultaat, graag weer deel uit van een nieuwe coalitie.

Belangrijk voor ons is dat we met alle fracties en raadsleden goed samenwerken en Hardenberg voor alle inwoners beter maken. Een gemeente waar het goed wonen en leven is, een gemeente waar iedereen mee kan doen en “Eerlijke kansen” heeft.

We kijken uit naar de komende onderhandelingen.

Met vriendelijke partijgroet,

Gert Luisman, fractievoorzitter Partij van de Arbeid Hardenberg.

 

Lijsttrekker Gert Luisman verdedigt en licht het verkiezingsprogamma van onze partij toe tijdens het lijsttrekkersdebat op 10 maart j.l. in De Voorveghter.

Lijsttrekker Gert Luisman: PvdA, lijst 5 

Hieronder leest u de speerpunten in het verkiezingsprogramma 2022-2026 van onze partij. Ik hoop dat deze punten u aanspreken en dat het voor u een stimulans betekent om op 16 maart naar de stembus te komen en op LIJST 5: PvdA te stemmen.

“Eerlijke kansen”

Voel jij je thuis in de gemeente Hardenberg? Word je gehoord? Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen in onze gemeente meedoet en eerlijke kansen krijgt.

“Eerlijke kansen” is dan ook het thema van ons verkiezingsprogramma 2022-2026.

“Solidariteit”

Het verschil tussen arm en rijk neemt toe, ook in onze gemeente. Dat baart ons zorgen. De tegenstellingen worden groter en dat wordt op alle vlakken zichtbaar. Geld is macht, maar veel mensen hebben niet de mogelijkheid om veel geld te verdienen. Zij hebben dus niets te kiezen. Dat vinden we een serieus probleem.

De PvdA zet zich vooral in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, maar het is goed om te weten dat we er ook zijn voor jou. Voor de hardwerkende zorgmedewerker, de arbeider in de fabriek en de vrouwen en mannen die hard werken in de overige beroepen en iedere euro nodig hebben voor de dagelijkse dingen als wonen, eten en ontspanning.

En ja, de PvdA is ook voor een gezonde economie. Er moet wel geld verdiend worden, maar laten we hierin vooral niet doorschieten

“Duurzaamheid”

Om duurzaamheid dichterbij de mensen te krijgen, willen we inwoners en lokale bedrijven en organisaties bij verduurzaming betrekken. We stimuleren het zelf opwekken van energie en geven voorrang aan lokale energiecoöperaties. Als we inzetten op energiebesparing door sociale woningen versneld te verduurzamen, kunnen we energiearmoede voorkomen. De natuur heeft het zwaar. Daarom willen we dat aandacht voor de natuur een belangrijke voorwaarde is bij nieuw- en verbouwvergunningen.

“Werk en inkomen”

Een fatsoenlijk inkomen, het klinkt vanzelfsprekend, maar er zijn mensen die een baan hebben en toch in armoede leven. Wij vinden dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen om zijn eigen inkomen te verdienen en onafhankelijk te zijn. Als ondersteuning nodig is vanuit de gemeente moet dat er zijn. Bijvoorbeeld door middel van een banencoach of door middel van prachtige initiatieven als het Pak je Kans fonds, de sociale coöperatie, het Budgetloket of Kansen voor Kinderen. Wanneer een betaalde baan ondanks hulp niet lukt, moeten inwoners de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te gebruiken in het belang van de samenleving.

“Zorg en gezondheid”

Goede zorg dichtbij moet voor iedereen beschikbaar zijn. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Je opleidingsniveau, leefomgeving, werk en inkomen zijn allemaal van invloed op je gezondheid. Het is belangrijk om bij de basis te beginnen en kinderen te stimuleren om gezond te eten en voldoende te bewegen. PvdA wil meer geld naar het Jeugdsportfonds en het schoolzwemmen terug. Subsidiegelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) willen we inzetten voor professioneel sportonderwijs op scholen.

“Wonen, leefbaarheid en sociale kwaliteit”

Iedereen moet kunnen wonen voor een eerlijk deel van zijn of haar inkomen. Daarom zijn we kritisch als het gaat om de verkoop van sociale huurwoningen en de inkomensgroepen die in aanmerking komen voor een sociale koopwoning. Het moet makkelijker worden om te experimenteren met woonvormen en om je huis levensloopbestendig te maken.

“Samenleven doe je samen”

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd of beperkingen. Saamhorigheid en lokale betrokkenheid zijn belangrijk. We geloven in een inclusieve samenleving waarin mensen hun eigen kansen kunnen creëren en benutten. Eerlijkheid en algemeen belang staan daarbij voorop. We blijven solidair met mensen voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Samenleven doe je namelijk niet alleen. Samenleven doe je samen.

Gert Luisman, lijsttrekker PvdA – lijst 5