Door op 17 oktober 2016

Hardenbergse aanpak van Armoede en Schulden

In september stelde de gemeenteraad de tussenevaluatie van het Beleidsplan Armoede 2014 – 2017 vast: ‘meedoen met een kleine beurs’.

Wat is de opgave?

Uit de tussenevaluatie blijkt dat ongeveer 1720 huishoudens (6,6% van alle huishoudens) in de gemeente Hardenberg een laag inkomen hebben (tot 110% van sociaal minimum).

De gemeente Hardenberg heeft diverse regelingen die inwoners met een laag inkomen en/of schulden kunnen ondersteunen om mee te kunnen doen aan de samenleving (participatie).

Regelingen/voorzieningen

Zo kunnen inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm deelnemen aan de Collectieve Zorgverzekering met een uitgebreid verzekeringspakket, met een vergoeding van eigen bijdragen en 100% dekking.

Daarnaast heeft de gemeente het Sociaal Cultureel Fonds waarbij een vergoeding wordt verstrekt voor sport of culturele activiteiten. Ook neemt de gemeente deel aan het landelijke Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.

Daarnaast zijn er mooie initiatieven uit de samenleving zoals Stichting Vecht voor Jeugd van de Rotary Hardenberg, die jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan sport en culturele activiteiten. Een ander voorbeeld hiervan is Stichting bij Ons Dagkamp die elke zomerperiode een vakantieweek organiseert voor jongeren die door het ontbreken van financiële mogelijkheden van hun ouders/verzorgers niet op vakantie kunnen.

Die vakantieplaatsen worden vaak gesponsord door het bedrijfsleven.

Vangnet

Ondanks bovengenoemde lokale regelingen en maatschappelijke initiatieven, zorg- en huurtoeslag, blijkt dat veel huishoudens niet kunnen rondkomen. Zo is er naast een Voedselbank ook een Kledingbank in onze gemeente. De behoefte neemt toe: in 2007 werd er bij de Voedselbank nog 32 pakketten per 14 dagen verstrekt, in 2016 zelfs 280 pakketten per 2 weken. 130 gezinnen maken daarnaast gebruik van de kledingbank.

Daarom hebben college en gemeenteraad besloten zowel de voedselbank en kledingbank structureel met een subsidie te ondersteunen.

 Voorkomen en vroegtijdig signaleren is beter: Preventie!

Om te voorkomen dat inwoners langdurig afhankelijk zijn van ondersteuning of nog erger in de schulden geraken willen we de komende periode nog meer inzetten op preventie! Ook in nauwe samenwerking met de Samen Doen Teams, werkgevers en het onderwijs!

In mijn eerste collegeperiode (2010-2014) heb ik een conferentie georganiseerd met als titel: ‘Schulden, eigen Schuld?”

Vanuit die conferentie is toen de Eurowijzer ontstaan. Eurowijzer geeft (onafhankelijk) financiële adviezen en kan tijdelijk budgetbeheer aanbieden om te voorkomen dat inwoners in de schulden belanden.

Daarnaast biedt Humanitas Thuisadministratie aan om inwoners te helpen die moeite hebben om hun dagelijkse financiële zaken op orde te krijgen.

Samenwerking met maatschappelijke organisaties en financiële sector

Wat ik een prima ontwikkeling vind is dat veel organisaties willen meedenken en meewerken aan betere voorlichting en preventieve aanpak.

Kerken (Diaconaal Platform), woningstichtingen, gemeentelijke kredietbank (GKB), welzijn- en maatschappelijke organisaties, zorginstelingen, banken, notarissen, deurwaarders zijn bereid om hun ervaring en expertise in te zetten om die preventieve aanpak te versterken.

Er is in Hardenberg een werkgroep met de naam Rondkomen. Deze groep bestaat voor een deel uit inwoners met een uitkering, die vanuit hun ervaring praktische adviezen geven en meedenken om de voorlichting en communicatie te verbeteren. Ook heeft deze werkgroep de Minimagids uitgebracht!

De volgende stap

Onze PvdA fractie heeft mij gevraagd of ik bereid ben de komende periode de ‘vrije ruimte’ te (onder)zoeken en daarmee diverse regelingen (waar mogelijk) te bundelen om daarmee de ondersteuning voor onze inwoners gemakkelijker/toegankelijker te maken. Dat heb ik van harte toegezegd!

Begin december organiseren wij samen met het Bureau Sociaal Raadslieden opnieuw een conferentie met als titel: ‘De vele gezichten van armoede’. Samen met alle betrokken organisaties en externe deskundigen willen gezamenlijk de basis leggen voor een nieuw en effectief uitvoeringsplan 2017/2018.