Door op 6 februari 2014

Kadernota Sociaal Domein

In de raadsvergadering van 5 februari 2014 is een belangrijke stap gezet. Unaniem is de nota de kracht van een solidaire en vitale samenleving vastgesteld. Een heel belangrijke nota, een nota die verstrekkende gevolgen heeft voor een andere aanpak op gebied van zorg, welzijn en participatie.

Er is tijd en energie gestoken in het organiseren van bijeenkomsten en contacten met de drie raden. Veel professionals en inwoners hebben mee kunnen praten en mee geholpen met het tot stand komen van deze nota. De fractie van de PvdA is er trots op dat we in een gemeente wonen waar deze betrokkenheid er gewoon bij hoort. Ook in de verdere uitwerking van de plannen vragen we om zoveel mogelijk inwoners hier bij te betrekken. René de Vent die als wethouder verantwoordelijk is voor dit beleid, gaf in een bevlogen bijdrage ook aan dat deze lijn zeker wordt door gezet.

We zullen vooruit moeten niet alleen gedwongen door bezuinigingen maar, ook door een samenleving die veranderd. De uitgangspunten in deze nota ondersteunt de PvdA van harte. Zo kom je dichter bij de mensen waar het om gaat! Het vergt wel een hele omslag in denken en doen. Het is niet meer de zorgverlener en de zorgvrager. Beide hebben hun eigen kracht en werken vanuit deze kracht. Zowel voor professionals, werkers in het veld als inwoners van de gemeente is het een hele omslag.

Een aantal voorwaarden en aandachtspunten zijn door de fractie aangegeven:

– Regierol ligt nadrukkelijk bij de gemeente, de wijkregisseur is in dienst van de gemeente.
– Privacy moet gewaarborgd zijn.
– Vrijwilligers en mantelzorgers, om deze te ondersteunen moet voldoende budget voor zijn maar ook tijd en aandacht.
– De keukentafelgesprekken moeten gelijkwaardig zijn en het budget niet leidend.
– We willen goed op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen.
– We moeten leren van keuzes die niet goed worden gemaakt zodat we op tijd het beleid kunnen aanpassen.

Voorwaarden die omarmt worden door de wethouder en die ook door andere fracties werden gedeeld. Er is weer een belangrijke stap gezet en wijkteam Noord gaat zo snel mogelijk aan de slag met deze nieuwe manier van werken. Wordt vervolgd.