Door Rein Jonkhans op 3 maart 2014

PvdA: “koe hoort in de wei”

De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat de melkrundveehouderij grondgebonden blijft en dat koeien in het weideseizoen naar buiten kunnen. We willen niet dat het met de rundveehouderij dezelfde kant op gaat als met de varkens en veel kippen. Er is wel reden tot zorg. Uit onderzoek blijkt dat Hardenberg  landelijk recordhouder is in de toename van koeien zonder weidegang. En wij vinden weidende koeien nog steeds een kenmerkend onderdeel van het Hardenbergse landschap. Daarom hebben we samen met GroenLinks de wethouder opgeroepen in kaart te brengen welke mogelijkheden de raad heeft om die ongewenste ontwikkelingsrichting te voorkomen.

In de komende 10 jaar zal een derde van de boeren stoppen met melken.  Mede als gevolg van het goedkoper worden van de melkrobot kan een boer meer koeien houden. Dat zal tot gevolg hebben dat een deel van de overblijvende boerderijen steeds groter zullen worden. En hoe groter het bedrijf, hoe kleiner de kans dat de koeien buiten komen.

De regering wil die groei toestaan onder voorwaarde dat die groei in lijn is met de door de zuivelsector zelf opgelegde duurzaamheidsdoelen (o.a. weidegang, diergezondheid, welzijn, milieu en biodiversiteit).  Een belangrijke voorwaarde heeft betrekking op de versterking van de grondgebondenheid van de sector. Melkveehouders die willen groeien, moeten aantonen dat zij de extra fosfaatproductie kunnen plaatsen op eigen grond (hoeft niet per se eigendom te zijn) of door extra mestverwerking, of door een combinatie van de twee. Daarmee is van Rijkswege en door de sector zelf wel een forse rem gezet op ongebreidelde groei.

In Hardenberg worden melkveebedrijven beperkt in hun groeistreven door grenzen te stellen aan het bouwvlak waarop het bedrijf gevestigd is. Indien de melkveehouder  daarvan wil afwijken zal hij compenserende en landschap versterkende maatregelen moeten treffen. Op voorstel van de Partij van de Arbeid is nu ook weidegang als compenserende maatregel opgenomen.

De Partij van de Arbeid vindt de landbouw in Hardenberg belangrijk. Belangrijk omdat de boeren er een eerlijke boterham moeten kunnen verdienen, omdat boeren bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland, omdat de boeren al sinds mensenheugenis ons landschap helpen vormgeven. We geven daarom graag ruimte aan gezinsbedrijven (en dus niet aan megabedrijven) die op een duurzame wijze, met respect voor mens, dier, milieu, landschap en biodiversiteit landbouwproducten voortbrengen.

Rein Jonkhans

Rein Jonkhans

Rein is sinds 2006 lid van de fractie, waar hij onder andere de belangrijke portefeuille financiën doet. Rein is een specialist in ruimtelijke ordening en publieke ruimte en een betrokken bestuurder. Sinds 2018 is Rein fractievoorzitter.

Meer over Rein Jonkhans